Strukturerade produkter har varit en del av sparmarknaden sedan tidigt 90-tal. Det är kanske inte den mest kända sparformen, men volymerna har vuxit över tiden och idag är strukturerade produkter ett etablerat inslag i många sparares portföljer. Möjligheten att skräddarsy placeringarna efter olika marknadslägen och placeringsbehov har varit mycket uppskattad.

Detta till trots sprider media fortfarande en huvudsakligen negativ bild av strukturerade produkter. En viktig orsak till det är sannolikt att vi i branschen varit alltför dåliga på att stå upp för våra produkter och bemöta missriktad kritik. Härvidlag lovar vi bot och bättring. Vi och våra kollegor i branschen är stolta över att ha utvecklat den svenska marknaden för strukturerade produkter. Vi kommer att fortsätta att förändra och förbättra, men vi måste också att tala mer om hur bra det redan är. Svartmålningen i media är inte rättfärdig.

För att illustrera problematiken kan vi ta utgångspunkt i den serie artiklar som publicerades i Svenska Dagbladet förra veckan. Efter att själv ha blivit intervjuad hade jag vissa förhoppningar om att redaktionen skulle skriva balanserat denna gång. Så blev det inte riktigt. Förvisso är det positivt att representanter från branschen fick möjlighet att uttala sig, men överlag tecknade såväl rubriker som brödtext en onödigt negativ, bristfällig – och i vissa delar direkt felaktig – bild av sparformen.

Jag ställer mig nu frågan: vilken redaktion ska bli först med att våga utmana det medialt förhärskande perspektivet på sparformen strukturerade produkter? När allt kommer omkring är det inte så svårt. Baserat på den statistik och de fakta som finns tillgängliga är det fullt möjligt att anlägga ett neutralt eller till och med positivt perspektiv. Här följer ett par exempel på hur några formuleringar från en av förra veckans artiklar kunde eller (i de fall det faktiskt rörde sig om direkta felaktigheter) borde ha uttryckts:

Hur det uttrycktes:

”Var femte placering leder till negativ avkastning – ändå är det en favorit bland småsparare.”

Hur det kunde ha uttryckts:

Vad säger statistiken? Jo, om du köpt 10 strukturerade produkter hade du fått positiv avkastning på 7, pengarna tillbaka på 1 och förlust bara på 2. Och i de få fall det blivit förlust har denna oftast varit begränsad till 10-15 procent. Ett riktigt bra facit. Inte undra på att sparformen är populär.

 

Hur det uttrycktes:

”Visst hade man kunnat ta det vidare ett steg längre och göra marknaden mer transparent genom någon slags reglering. Ur ett konsumentperspektiv hade det varit bra att tvinga alla bolag att redovisa avgifter och risk på ett enhetligt sätt. En anledning att den här branschen lever och frodas är ju för att just avgifter och risk är så snårigt.”

Hur det borde ha uttryckts:

Sedan november 2007 har det varit lag på att redovisa avgifter och kostnader i alla sparprodukter. För att öka transparensen och underlätta jämförelser mellan olika strukturerade produkter tog branschorganisationen SPIS redan 2009 fram en gemensam kod för kostnadsredovisning. Alla medlemmar följer koden. Efterlevnaden följs upp regelbundet och varje medlem får ett besiktningsprotokoll innehållande eventuella avvikelser. Koden kompletterades för ett par år sedan med en gemensam riskindikator som ska framgå på förstasidan i marknadsföringsmaterialet.

 

Hur det uttrycktes:

”Kostnaderna riskerar dessutom att bli högre än vad kunden först tror. Det beror på att kostnader nästan alltid tas ut vid start. En typ av strukturerad produkt heter autocall och är upplagd som så att när den underliggande tillgången rör sig bortom en viss nivå kallas produkten tillbaka. Det innebär att kostnader som från början var tänkt för en löptid på åtta år i stället kan gälla för exempelvis två år.”

Hur det borde ha uttryckts:

Samtliga kostnader beskrivs tydligt i både marknadsföringsbroschyr och rådgivningsdokumentation. I den senare återges kostnaderna i kronor och procent både totalt och per löptidsår. Kostnaderna blir ofta lägre än kunden först tror eftersom det som anges i materialet är en maxkostnad, som sällan tas ut. Marknadsledaren Garantum anger maxkostnad 1,2% per löptidsår i arrangörsarvode, men det faktiska snittuttaget under 2016 var 0,87%.

En så kallad autocall kan förfalla i förtid. Om den gör det innebär det att kunden får tillbaka sitt investerade kapital plus en på förhand bestämd avkastning. Eftersom kostnaden tas ut vid start och löptiden i detta fall förkortas blir dock den faktiska kostnaden per löptidsår högre eller till och med mycket högre än 1,2%. Totalkostnaden är dock densamma.

 

Hur det uttrycktes:

”De framställs ofta som kapitalskyddade produkter och för gemene man känns det tryggt. Men en driven person skulle kunna strukturera det här själv betydligt billigare om de skaffade sig kunskapen.”

Hur det borde ha uttryckts:

Arrangörer av strukturerade produkter är mycket noga med att skilja på kapitalskyddade produkter och icke kapitalskyddade produkter. SPIS branschkod föreskriver hur information om en placering ska utformas gällande risker och andra egenskaper. Branschkoden gäller utöver och går längre än de redan tuffa krav för marknadsföringsmaterial som ställs i lagar och föreskrifter.

För att sätta samman en konkurrenskraftig strukturerad produkt krävs driv, kunskap, ett väl utbyggt nätverk av bankrelationer och ”placing power” (förmåga att placera stora belopp). Vissa större professionella kunder kan sköta detta på egen hand, men för de flesta mindre institutioner och privatkunder är det bästa att gå genom en arrangör som kan utnyttja marknadsförutsättningarna och därtill ställa flera motparter mot varandra för att pressa upp villkoren för placeringen.

________________________

Om det nu går alldeles utmärkt att utifrån befintlig data rapportera både neutralt och positivt om strukturerade produkter – varför är det ingen som gör det? Svårt att säga. Men en sak är säker: för den som vill väcka intresse och tillföra nyhetsvärde så är det den vägen man ska välja.