För många år sedan valde Garantum ”Rätt placering vid rätt tillfälle” som ledord för verksamheten. Kanske har du någon gång undrat vad vi menar med det eller funderat på vad Garantum gör för att leva upp till denna tämligen förpliktigande devis.

De flesta tänker kanske att det först och främst är ett uttryck för en ambition att ”tajma” marknaden. Och det är klart att vi gör allt vi kan för att hitta de börser, branscher, bolag och tillgångsslag som har framtiden för sig och kan ge god riskjusterad avkastning. Men att verkligen ”tajma” marknaden är svårt, för att inte säga omöjligt. I princip kräver det kunskap om eller kontroll över framtiden och inget av det besitter vi. Åtminstone inte i större utsträckning än någon annan.

Men det finns flera aspekter av ”Rätt placering vid rätt tillfälle” som är kopplade till sådant vi faktiskt vet och faktiskt kontrollerar i arbetet med att utforma investeringsalternativ som ska passa just dig, just nu. Bland annat följande:

Att Garantum i produktutveckling och produktgodkännande använder den erfarenhet och kunskap som byggts upp under årens lopp. Det låter kanske enkelt, men är nog så viktigt. När vi ger oss i kast med att ta fram produkter, granska alternativ, räkna på utfall och resonera kring varianter så finns långt över 100 års erfarenhet av strukturerade placeringar representerad i diskussionen. Alla runt bordet har lyckats och misslyckats, gjort rätt och gjort fel, varit kloka ibland, naiva ibland; stundom varit försiktiga, stundom haft övertro på sig själva; alla har upplevt den fantastiska kraften i kollektiv intelligens och alla har någon gång fastnat i grupptänkande; alla har kläckt briljanta idéer, men alla har också fallit offer för kognitiva tillkortakommanden. Sammantaget finns det mycket värdefull kunskap och erfarenhet att bygga på. Det är lättare att känna igen något bra när du har sett det förut och det är lättare att undvika misstag när du redan haft förmånen att göra dem och dra lärdom av det inträffade. Sådan lärdom hjälper oss varje dag i arbetet med att skapa rätt placering vid rätt tillfälle.

Att vi erbjuder bredd och variation. Detta är viktigt av två skäl: 1) rätt placering vid rätt tillfälle har olika betydelse för olika investerare eftersom behoven skiljer sig åt och 2) alla investerare är betjänta av möjligheten att diversifiera eftersom all långsiktigt framgångsrik investering bygger på riskspridning. Med en nyansrik produktpalett kan de riskbenägna få sitt, de försiktiga få sitt och alla får möjligheten att komponera en finkalibrerad helhet.

Att vi genom vårt upphandlingsförfarande driver fram marknadens bästa villkor för placeringarna. Det här är en nyckelfråga. För att leva upp till beskrivningen rätt placering vid rätt tillfälle måste villkoren vara vassa. Vi är Nordens största leverantör av strukturerade placeringar och har det bredaste nätverket bland emittentbankerna. Av det skälet är vi klart bäst positionerade att mejsla fram lägsta pris på placeringens olika beståndsdelar. Det är i princip alltid någon bank som är beredd att betala lite mer för inlåning och en annan bank som för stunden kan erbjuda bättre priser på optionsdelarna. Genom att konkurrensutsätta bankerna och ta in priser från flera motparter pressar Garantum fram större avkastningsmöjligheter i placeringarna.

Att vi enbart tillhandahåller placeringarna via Nordens främsta investeringsrådgivare. Strukturerade placeringar ger en nästintill oslagbar möjlighet att anpassa placeringens egenskaper till de önskemål som finns. För att säkerställa överensstämmelse mellan kundens behov och placeringens egenskaper görs i princip alltid en fullständig lämplighetsbedömning i samband med att Garantums strukturerade placeringar erbjuds. Det innebär att en certifierad investeringsrådgivare kartlägger kundens risktolerans, riskaptit, marknadstro ekonomisk situation och investeringsmål i syfte att avgöra vilka finansiella instrument som är rätt placering vid just detta tillfälle för just denna kund. (Självklart sedan länge är att detta sker med full kostnadstransparens.) Och om en kund tillsammans med sin rådgivare inte finner något passande i vårt publika utbud går det alltid bra att inkomma med en förfrågan så skräddarsyr vi förslag utifrån de specifika krav som finns. Hos oss får inget stå i vägen för jakten på rätt placering vid rätt tillfälle.

Nu kvarstår frågan hur väl Garantum har lyckats i sin strävan att hitta rätt placering vid rätt tillfälle. Det finns förmodligen fler än ett sätt att besvara den frågan. Vi skulle kunna lyfta fram att vi har tiotusentals nöjda och återkommande kunder i Sverige, Finland och Norge. Vi skulle också kunna luta oss mot alla de priser och utmärkelser vi har fått från branschorganisationer genom åren. Men kanske är det mest relevanta måttet på framgång i detta avseende vilken avkastning som faktiskt genererats.

Garantums strukturerade placeringar har konsekvent avkastat bra. Hittills har drygt 800 av de placeringar som erbjudits den svenska allmänheten gått till förfall. Genomsnittlig årlig avkastning för dessa har varit 8,1%. Till rimlig risk. Detta faktum talar för sig själv. Och tystar den klentrogne.

Hur ser det då ut framåt? Jo, vi samlar på oss ytterligare kunskap och erfarenheter; vi får bättre möjligheter att erbjuda bredd och variation i takt med att fler marknader öppnar upp och bankernas trading-kapacitet byggs ut; vår förmåga att handla upp och driva fram bättre villkor utvecklas och kvaliteten i rådgivning blir – i kraft av kompetenshöjning och teknisk utveckling – ständigt bättre. Mot den bakgrunden räknar vi med att i ännu större utsträckning kunna erbjuda investerare rätt placering vid rätt tillfälle.