Hörde nyligen någon säga att grönt är det nya svarta i finansbranschen. Det ligger en hel del i det. Väldigt mycket talar för att nästa megatrend inom investeringar är hållbarhet. Somliga skulle kanske säga att så redan är fallet, men det vi sett hittills är förmodligen bara början på något som snart kommer att genomsyra precis allt vi gör. Men vad menas egentligen med hållbarhet och varför ska vi som arbetar med sparprodukter, investeringsrådgivning och kapitalförvaltning bry oss om det?

Investeringar med hänsyn till hållbarhet har en lång historia. Redan på 1700-talet uppmanade kväkare och metodister sina medlemmar att inte satsa pengar i bolag vars produkter kunde skada andra människor. Det handlade då särskilt om företag som torgförde alkohol, tobak, vapen och hasardspel.

Under 1900-talets andra hälft blev denna typ av Socially responsible investing (SRI) allt populärare och precis som tidigare byggde strategin på negativ screening, det vill säga att man uteslöt vissa bolag ur sin portfölj. Det var allt från privatpersoner som bojkottade bolag som verkade i apartheidregimens Sydafrika till fackföreningar som plockade bort bolag vars fokus på god arbetsmiljö var svagt.

På 80- och 90-talen bredde miljörörelsen ut sig över den industriella världen och med den kom en ny medvetenhet om företagens ansvar för en hållbar utveckling. Perspektivet för ansvarsfulla investeringar breddades och med tiden lanserades en ny förkortning som fångade upp fler aspekter av hållbarhet och etik: ESG (Environmental, Social and Governance).

Under 2000-talet har negativ screening kompletterats med aktiva investeringar i bolag som engagerar sig för social rättvisa och ren miljö. Det senaste modebegreppet är impact investing vilket innebär att investera med avsikt att skapa mätbar positiv effekt på samhälle och miljö.

Fram till helt nyligen har det funnits två huvudsakliga argument till varför vi bör investera hållbart. Det första kan vi kalla det ortodoxa argumentet. Det går ut på att det enda rätta måste vara att styra kapitalet mot sådant som inte alls – eller åtminstone i mindre mån – bryter ned samhället och jorden vi bor på. Här spelar avkastningspotential en underordnad roll. Fokus är på den rent moraliska aspekten.

Det andra argumentet kan vi kalla det opportunistiska. Opportunisten ser inte hållbarhet som ett självändamål utan som ett sätt att på längre sikt både sänka risken och öka avkastningspotentialen.

På sistone har vi fått ett tredje skäl: politiskt tryck med vidhängande tvingande reglering. På sätt och vis förstärker detta både det ortodoxa och det opportunistiska argumentet. De ortodoxa upplever politiskt stöd för sitt synsätt om vad som är moraliskt riktigt och opportunisterna får vatten på sin kvarn eftersom bolag som undlåter att prioritera hållbarhetsfrågor kommer att drabbas hårdare av regleringar och sanktioner.

Finansbranschen påverkas dock inte bara indirekt genom att potentiella investeringsobjekt regleras. Vi kan även räkna med striktare regler på vår egen spelplan. Den 8 mars i år presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för ett finansiellt system som stödjer EU:s agenda för hållbar utveckling. I planen sägs det bland annat att slutkundens inställning till hållbarhet bör bli en del av lämplighetsbedömningen vid investeringsrådgivning. I planen ingår också att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag för att klargöra institutionella investerares och kapitalförvaltares skyldigheter i förhållande till hållbarhet. Förslaget syftar till att uttryckligen kräva att institutionella investerare och kapitalförvaltare integrerar hållbarhet i beslutsprocessen för investeringar och ökar insynen mot slutkunder om hur de integrerar hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut. Ord och inga visor.

Hur förhåller sig Garantum till detta? Som de ortodoxa opportunister vi är har vi förstås redan kommit igång. Vi sjösatte för en tid sedan Projekt Grönt ljus som syftar till att ta fram en grön produktkategori som går att försvara och motivera både hållbarhetsmässigt och affärsmässigt. Vi erkänner villigt att vi i dagsläget knappast kan sägas vara annat än noviser på hållbarhetsområdet. Men vi erkänner lika villigt att vår ambition och vår kapacitet snabbt kan ta oss långt fram på området. Vår systerorganisation Aktie-Ansvar har en lång tradition av hållbarhetstänkande och har den senaste tiden flyttat fram sina positioner ytterligare. Det finns således redan mycket kunskap och kompetens i koncernen.

Strukturerade placeringar är flexibla och ger oss goda möjligheter att utforma rätt placering vid rätt tillfälle även med striktast tänkbara hållbarhetsförtecken. Vi har sett hur verktygslådan bara under det senaste året har fyllts på med hållbara alternativ. Flera banker har nu lanserat gröna obligationsprogram där pengarna som kommer in är öronmärkta för utlåning till hållbara projekt. Indexkonstruktörerna överträffar varandra i att erbjuda varierad, hållbar exponering på ett effektivt sätt. Fram till nu har institutionella investerare kunnat välja mellan att investera i en grön obligation med lägre ränta än en traditionell obligation eller köpa en ETF med hållbarhetsprofil. Nu kan Garantum erbjuda gröna obligationer med samma ränta som en traditionell och exponering mot valfri underliggande tillgång. Därtill kan vi välja vilken avkastningsprofil vi vill ha: linjär, exponentiell, digital – allt går!

Hittills har Garantum bara erbjudit de gröna strukturerade placeringarna till våra institutionella investerare, men nu tar vi steget att göra konceptet tillgängligt för alla. Vår första publika strukturerade placering i Projekt Grönt ljus blir en autocall. Och den kommer redan i maj. Håll utkik!

Strukturerade placeringar må vara en relativt ny företeelse här i världen, men det har redan nu blivit ohållbart att inte erkänna och omfamna de möjligheter som sparformen ger. Och idag finns det skäl att tro att strukturerade placeringar kan bli en hörnsten i varje hållbar investeringsportfölj.

Garantums bakgrundsfärg har alltid varit svart. Men i enlighet med devisen Rätt placering vid rätt tillfälle får vi härifrån och framåt säga: Garantum – nu även i grönt!